Bo Rydins Stiftelse
för vetenskaplig forskning


Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom prioriterade områden för Essity och SCA.

Stiftelsen stödjer teknisk/naturvetenskaplig forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom prioriterade områden för Essity och SCA.

Ladda ner broschyr

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, JOBST och Leukoplast. SCA är Europas största privata skogsägare, som skapar värde inom områdena skog, trä, massa, papper och förnybar energi. Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning, som är av betydelse för Essity- och SCA-koncernernas verksamhet. Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander, som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för berömvärda examensarbeten på mastersnivå.

Verksamhetsområden


Essity har tre affärsområden; Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene.

Essity är en ledande global aktör inom Personal Care med ett erbjudande som inkluderar Incontinence Products, Feminine Care, Baby Care och Medical Solutions. Vi erbjuder ett brett sortiment av personliga absorberande produkter samt hudvårdsprodukter, våtservetter och lotions. Inom Medical Solutions så erbjuder Essity produkter inom sårvård, vaskulär och ortopedi. Produkterna säljs under varumärken som Jobst, Leucoplast, Libero, Libresse, Nosotras, Saba och det globalt ledande varumärket TENA samt detaljhandelns egna märkesvaror.      Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och lösningar inom marknaden för Professional Hygiene. Erbjudandet omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik samt service och underhåll.

Kärnan i skogsbolaget SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har SCA byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA välkomnar ansökningar med anknytningar till verksamhetsområdena. Exempel på prioriterade forskningsområden är träteknik, skogsskötsel, massateknik, pappersfysik, fiberkemi och bioraffinaderi.

Forskningsråd


Ansvaret för fördelning av forskningsbidrag och säkerställande av den vetenskapliga kvaliteten åvilar ett Forskningsråd bestående av:

Ekon. o tekn. Dr hc Bo Rydin

Ordförande

Professor Per-Ove Bäckström

före detta Sveriges Lantbruksuniversitet

Professor Thomas Hjertberg

före detta Borealis AB

Senior Professor Gunilla Jönson

före detta Lunds Universitet

Direktör Jerker Karlsson

före detta SCA Forest Products AB

Docent Anita Teleman

före detta RISE Bioekonomi

Docent Rolf Andersson

Sekreterare i Forskningsrådet

Forskningsmedel


Anslag kan beviljas för projekt, som håller hög forskningskvalitet och som ligger inom prioriterade områden för Essity och SCA. Stiftelsen beviljar i första hand anslag för forskningsprojekt, men kan även stödja symposier/konferenser samt medverka i skapandet av nya professurer. Budgeten för ett forskningsprojekt bör inte överstiga 2 MSEK och vi är positiva till samfinansiering med andra anslagsgivare. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Indirekta kostnader kan inkluderas i budgeten. Vi har ingen mall eller särskilda blanketter för ansökan.

En forskningsansökan skall innehålla:

Projektbeskrivning (titel, sammanfattning, bakgrund, frågeställning, mål, förväntat resultat, genomförande, tidplan, budget)

Aktörer (projektledare, resurspersoner, samarbetspartners)

Kontaktuppgifter till och CV (max 1 sida) för sökande

Ansökningar om forskningsanslag skickas elektroniskt till rolf.andersson@essity.com och skall ha inkommit till Stiftelsen senast den 30 september. Forskningsrådet har sitt årliga beslutsmöte i slutet av november och besked om beslut lämnas ungefär två veckor senare.

Resebidrag


Resebidrag kan sökas löpande av doktorander, som aktivt vill delta i vetenskapliga konferenser inom områden, som Stiftelsen stödjer. Besked lämnas vanligen inom ca två veckor.

Ansökningar om resebidrag skickas elektroniskt och skall innehålla:

1

Kort information om den sökandes doktorandprojekt och vilka kopplingar man ser till Essitys eller SCAs verksamhetsområden

2

Kort information om den konferens man vill delta i

3

Motivering för deltagande och på vilket sätt man kommer att presentera resultat

4

Budget

5

Kontaktuppgifter till anslagsmottagare

Stipendier för berömvärda examensarbeten (lägst 30 högskolepoäng)


Stiftelsen delar varje år ut ett antal stipendier på vardera 30 000 kronor till berömvärda examensarbeten på mastersnivå (civilingenjör eller motsvarande), som ansvariga handledare eller examinator har nominerat. Är man två som delar på arbetet får man 20 000 kronor vardera. Arbetena skall vara utförda vid svenska universitet och högskolor och inom de områden som är prioriterade av Essity respektive SCA. Examensarbetet sänds senast den 30 september till Stiftelsen i två tryckta exemplar tillsammans med motivering från handledare och/eller examinator. Examensarbetena kan skrivas på svenska eller engelska och skall alltid ha en svensk sammanfattning. Beslut lämnas i början av december månad.

Kontaktuppgifter